Program nauczania

Szkoła dostarcza ambitnego intelektualnie programu, zgodnego z wymogami światowych standardów nauczania, który jest realizowany w przyjaznej i twórczej atmosferze przez nauczycieli o wysokich kwalifikacjach z Polski, Wielkiej Brytanii, USA i Niemiec.

Celem nauczania jest opanowanie języka na poziomie zapewniającym:
minimum komunikacji językowej

  • w miarę sprawną komunikację
  • przygotowanie do egzaminów międzynarodowych i matury;
  • biegłość językową.

Zadania szkoły:
zapewnienie słuchaczom możliwego maximum kontaktu z językiem obcym oraz możliwości aktywnego używania języka mówionego i pisanego;

  • zapewnienie dostępu do materiałów nauczania, których wybór odpowiada celom edukacyjnym;
  • pomoc słuchaczom w rozwijaniu poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości, między innymi poprzez pozytywną informację zwrotną, dotyczącą indywidualnych umiejętności językowych.

Umiejętności językowe
Studium rozwija wszystkie umiejętności językowe, tj. mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie i pisanie; jednakże główny nacisk położony jest na mówienie i rozumienie. Stąd też w pierwszym roku nauki zajęcia prowadzone są przez polskich nauczycieli, a już od drugiego roku słuchacze mają lekcje na przemian z polskimi nauczycielami i z native-speakerami, a w miarę postępów w języku lekcje prowadzone są wyłącznie przez nauczycieli z Anglii lub USA.

Testy
Postępy w nauce są regularnie sprawdzane:

  • na bieżąco – poprzez monitorowanie rozwoju językowego w trakcie zajęć;
  • okresowo – w formie testów przeprowadzanych w określonych odstępach czasu,

z wynikami w skali od 0 do 100%.

Świadectwa
Na zakończenie roku oświatowego słuchacze otrzymują certyfikaty językowe ukończenia kursu, z wpisanymi odpowiednimi dla siebie poziomami zaawansowania w języku, pod warunkiem spełnienia wymogów:

  • odpowiedniej frekwencji (powyżej 70%);
  • odpowiednich wyników testów okresowych (powyżej 50%).

Nasze poziomy są dostosowane do skali ogólnej poziomów biegłości językowej TELC określonej przez Radę Europy: A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Więcej o poziomach: patrz: Poziomy.