Jak się zapisać

Zapisy na kursy

Główne zapisy odbywają się od połowy sierpnia do połowy września.

W trakcie roku oświatowego cały czas tworzymy nowe grupy, na różnych poziomach i zapisujemy do grup już istniejących, jeżeli osoby spełniają wymogi dotyczące poziomu i odpowiadają im plany zajęć tych grup.

Na lekcje indywidualne i na kursy prowadzone w firmach przyjmujemy zapisy w ciągu całego roku oświatowego.

 

Poziom początkujący

Dzieci do lat 11 nie piszą testów kwalifikacyjnych. Zapis do grup dokonywany jest na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Osoby powyżej 11 lat, które nigdy nie uczyły się języka, mogą zapisać się telefonicznie, emailowo lub osobiście podając:

  • swoje dane osobowe (imię, nazwisko, wiek, telefon, adres itp.);
  • język, który ich interesuje;
  • intensywność nauczania;
  • wielkość grupy;
  • swoje oczekiwania, co do efektów nauczania;
  • preferowane dni i godziny nauki.

Na tej podstawie zapisujemy do właściwej pod względem wieku grupy językowej bądź na lekcje indywidualne, dobieramy odpowiednią metodę językową mającą spełnić oczekiwania i informujemy o terminie rozpoczęcia nauki poprzez wywieszenie list imiennych na tablicy ogłoszeń w holu Studium na początku roku oświatowego (ok. 10 września) lub telefonicznie bądź emailowo w trakcie roku oświatowego.

W momencie zapisu lub najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć wymagana jest wpłata I raty za dany semestr, czyli 50% wartości semestru. W przypadku lekcji indywidualnych opłatę uiszcza się z góry, za lekcje w danym miesiącu.

 

Poziomy wyższe

Osoby, które uczyły się języka w przeszłości, proszone są o przybycie do Studium i napisanie leksykalno-gramatycznego testu kwalifikacyjnego, określającego poziom w skali od poziomu początkującego do średniozaawansowanego wyższego.

Osoby, które osiągnęły wynik do 70% chcące uczyć się metodą komunikatywną, przechodzą kolejny etap – testowanie znajomości słownictwa, w celu określenia dokładnego poziomu w języku.

W razie wątpliwości co do właściwego poziomu przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna.

Osoby, które chcą uczyć się metodą Direct English lub Piomar House po napisaniu testu obligatoryjnie przechodzą rozmowę kwalifikacyjną.

Osoby, które w teście kwalifikacyjnym uzyskały wynik powyżej 70%, proszone są o napisanie kolejnego testu sprawdzającego umiejętności językowe na poziomie zaawansowanym wyższym, uprawniającym do podjęcia nauki w celu przygotowania się do egzaminu FCE Uniwersytetu Cambridge.

Wyniki powyżej 50% w tym teście upoważniają do napisania kolejnego testu badającego kompetencje językowe na poziomie zaawansowanym wyższym, uprawniającym do podjęcia nauki, na poziomie przygotowania do egzaminu CAE lub CPE Uniwersytetu Cambridge.

Dodatkowo, po napisaniu obu tych testów badana jest znajomość słownictwa adekwatna do osiągniętego w testach poziomu, w celu wyeliminowania błędu w określeniu poziomu.

W momencie zapisu lub najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć wymagana jest wpłata I raty za dany semestr, czyli 50% wartości semestru bądź opłatę za miesiąc nauki, w przypadku lekcji indywidualnych.

Po określeniu dokładnego poziomu następuje zapis do grupy językowej.

 

Kontynuacja nauki

Słuchacze Studium, którzy chcą kontynuować naukę w tej samej grupie w następnym roku oświatowym, wpłacają zaliczkę w kwocie 20 zł do końca czerwca. Kwota ta jest odliczana od pierwszej raty I semestru następnego roku oświatowego.

Słuchacze, którzy wpłacili zaliczkę, płacą I ratę na naukę w I semestrze w nowym roku oświatowym do 30 września.

W wypadku rezygnacji z kursu zgłoszonej w ciągu tygodnia od rozpoczęcia kursu kwota zaliczki zwracana jest w całości. Kwota zaliczki nie podlega zwrotowi w przypadku zgłoszenia rezygnacji po tym terminie.