Goethe - Zentrale Oberstufenprufung - poziom C2

Jest egzaminem na poziomie zaawansowanym (poziom C2 Rady Europy), po około 1200 godzinach intensywnej nauki.

Podczas egzaminu kandydat powinien wykazać się umiejętnością samodzielnego opracowania autentycznego tekstu na wysokim poziomie językowym oraz wysławiać się biegle w mowie i piśmie. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które ukończyły 16 lat. Egzamin ZOP jest egzaminem o takim samym poziomie jak egzamin KDS.

Egzamin pisemny trwa z przerwą 6 godzin i składa się z następujących komponentów:

Praca z tekstem – 90 minut (tekst autentyczny, popularno-naukowy dł. 800-1000 słów)

część 1:
wyjaśnianie tekstu; przykładowe typy zadań:

 • zadania na rozumienie treści
 • wyjaśnianie poszczególnych fragmentów tekstu
 • wyjaśnianie pojedynczych wyrażeń

część 2:
przekształcanie gramatyczne tekstu przy zachowaniu jego treści; przykładowe typy zadań:

 • przekształcanie tekstu w oparciu o podany wzór
 • przekształcanie konstrukcji w stronie czynnej na bierną
 • tworzenie synonimów i antonimów

Rozumienie ze słuchu – 40 minut; praca z autentycznym tekstem + (wykład, audycja radiowa lub wywiad) polegająca na sporządzeniu zrozumiałych dla drugiej osoby notatek.

Wypowiedź pisemna – 95 minut (min. 250 słów);
do wyboru jeden temat z czterech tematów dowolnych lub
temat związany z lekturą do wyboru spośród czterech tytułów
(na każdy rok podane są cztery lektury).

Egzamin ustny trwa 20 minut (dodatkowy czas na przygotowanie 20 min)i składa się z następujących komponentów:

pierwsze zadanie

polega na przeczytaniu na głos krótkiego autentycznego tekstu
i podsumowaniu zawartych w nim najważniejszych informacji oraz wypowiedzeniu
się na wybrany temat związany z treścią tekstu.

drugie zadanie

to wygłoszenie referatu na temat ogólny (ok. 5 min) – temat referatu ustala się z komisją przed egzaminem; następnie komisja przeprowadza z kandydatem rozmowę na temat referatu.

Uwagi dodatkowe dotyczące sformułowania tematu referatu:

 • temat wybiera się samodzielnie; należy dołączyć go do formularza zgłoszeniowego;
 • temat nie może być ani zbyt ogólny, ani zbyt szczegółowy;
 • temat nie może dotyczyć wąskiego obszaru tematycznego, tzn. jakiejś specjalizacji (np. „Budowa układu kostnego u ssaków parzystokopytnych”)
 • temat powinien być sformułowany jako: zdanie twierdzące,pytanie retoryczne lub równoważnik zdania;
 • użyte wyrazy obcojęzyczne powinny należeć do kategorii ogólnie przyjętych
  i stosowanych

Po ostatecznym terminie składania zgłoszeń do certyfikatu, Komisja przegląda oraz zatwierdza wszystkie tematy podane przez kandydatów. W razie wystąpienia nieprawidłowości Komisja kontaktuje się z danym kandydatem.