Goethe - Zertyfikat C1 - poziom C1

Jest egzaminem na poziomie średnio zaawansowanym (poziom C1 Rady Europy) – po około 800 do 1000 godzin intensywnej nauki. Podczas egzaminu kandydat powinien udowodnić, że znany jest mu ponadregionalny język niemiecki i że potrafi się nim posługiwać także w sytuacjach wykraczających poza doświadczenia czysto prywatne. Do egzaminu mogą przystąpić wszyscy, którzy ukończyli 16 lat. Goethe-Zertifikat C1 jest egzaminem o takim samym poziomie jak “Deutsches Sprachdiplom” Konferencji Ministrów Oświaty i Kultury – pierwszy stopień (KMK – Kultusministerkonferenz – erste Stufe).

Dyplom

uzyskany po egzaminie dowodzi, że osoba, która do niego przystąpiła, posiada na wysokim poziomie znajomość ponadregionalnego standardowego języka niemieckiego oraz zwalnia z egzaminu kwalifikacyjnego z języka niemieckiego na niektórych uniwersytetach w Niemczech. Daje jednocześnie większe szansę na rynku pracy, niż certyfikat ZD. Jest honorowany przez polską służbę cywilną.

Egzamin pisemny trwa z przerwą 4 godz. i składa się z następujących komponentów:

Rozumienie tekstu czytanego (90 min) – cztery części:

 • krótkie teksty
 • tekst o charakterze popularno-naukowym
 • komentarz – rozumienie intencji autora
 • tekst z lukami do uzupełnienia

Zastosowanie różnych technik czytania.
Typy zadań: przyporządkowanie, podsumowanie, test wyboru.

Rozumienie ze słuchu (ok. 35 min.) – dwa teksty:

 • rozmowa – dialog
 • audycja radiowa

Typy zadań: notatka, test wyboru, przyporządkowanie

Wypowiedź pisemna (90 min.) – dwie części:

 • wypowiedź własna (list osobisty, półformalny, formalny lub referat) oparta o szereg poleceń
 • przekształcenie listu (z prywatnego na formalny)

Egzamin ustny trwa 15 minut (dodatkowy czas na przygotowanie 15 min.) składa się z dwóch komponentów:

 • pierwsze zadanie ma w przeważającym stopniu charakter monologu
 • drugie zadanie jest symulacją rozmowy, w czasie której należy rozwiązać
  pewien problem i zakłada spontaniczne, zorientowane na partnera mówienie.