Goethe - Zertifikat B2 - poziom B2

Jest egzaminem na poziomie wysokiej samodzielności używania języka, po około 600-800 godzinach nauki.

Podczas egzaminu kandydat powinien wykazać, że jest w stanie w sposób swobodny, płynny i spontaniczny porozumiewać się w języku niemieckim we wszystkich sferach życia codziennego, w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych i zawodowych. Zdający powinien jasno i precyzyjnie udzielać wszelkich informacji, formułować wypowiedzi zarówno w mowie jak i piśmie np. rozumieć szczegółowe informacje w tekstach prasowych, audycjach radiowych czy programach telewizyjnych. Wypowiedzi powinny być pełne, klarowne i wyczerpujące dany temat.

Egzamin w części pisemnej zawiera:

  • rozumienie tekstów pisanych (długość tekstów w sumie 1400 słów)
  • rozumienie nagranych wypowiedzi ustnych (800 słów)
    wypowiedź pisemną (list do redakcji) – min. 180 słów
  • korektę błędów w tekście

Egzamin w części ustnej zawiera:

  • wypowiedź na podany temat (2-4 minuty)
    rozmowę na podstawie zdjęć