TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

Egzamin TOEFL® (Test of English as a Foreign Language) jest najczęściej zdawanym egzaminem potwierdzającym znajomość języka angielskiego w kontekście studiów i środowiska akademickiego. Wynik z tego egzaminu jest podstawowym kryterium rekrutacyjnym stosowanym przez ponad 6 100 uniwersytetów, szkół wyższych oraz organizacji edukacyjnych w Wielkiej Brytanii, Europie Zachodniej, USA czy Kanadzie, łącznie w 110 krajach na całym świecie. Ponadto, różnego rodzaju agencje rządowe i fundacje stypendialne wykorzystują wynik z tego egzaminu w procesach decyzyjnych dotyczących programów rozwojowych, programów wymiany lub też planów stypendialnych. Rocznie do egzaminu podchodzi 800 000 kandydatów.

FORMAT EGZAMINU

Od roku 2006 w Polsce jest dostępna i obowiązuje nowa, internetowa wersja egzaminu, zwana TOEFL® iBT, która zastępuje wszystkie poprzednie wersje tego egzaminu. W swojej nowej formie, egzamin zdaje się w całości na komputerze a odpowiedzi są elektronicznie przesyłane do ETS Online Scoring Network do sprawdzenia. Wyniki (na skali punktowej 0-120) są znane po około 20 dniach od daty egzaminu i mogą być przesłane bezpośrednio na uczelnię, do której aplikuje student. Egzamin jest podzielony na 4 części: Listening, Reading, Speaking oraz Writing. Trwa około 4 godziny.

Egzamin trwa około 4 godziny z 10-minutową przerwą w połowie. TOEFL® składa się z 4 części. Pierwsza część: Reading zawiera 36-70 pytań i trwa ok. 60-100 minut. Druga cześć: Listening zawiera 35-51 pytań i trwa 60-90 minut. Część trzecia: Speaking zawiera 6 zadań i trwa 20 minut, Ostatnia część, Writing zawiera 2 zadania i trwa 50 minut.

Oprócz punktacji, zdający otrzymuje również Tabelę Sprawności Językowych, która precyzyjnie określa umiejętności językowe osoby, która zdała test, oraz interpretuje wynik punktowy. Taki sposób prezentacji wyników testu pozwala na przedstawienie wyniku testu wraz z załączonym opisem kompetencji językowych kandydata.

Sekcje egzaminu

Czas trwania

Liczba pytań

Skala punktacji

Reading

60-100 minut

36-70

0-30

Listening

60-90 minut

34-51

0-30

Przerwa

10 minut

Speaking

20 minut

6 zadań

0-30

Writing

50 minut

2 zadania

0-30

 

1. Listening Section – TOEFL® iBT testuje zrozumienie wypowiedzi i dialogów w kontekście akademickim

 • 4-6 mini-wykładów trwających 3-5 minut, 500-800 słów
 • 6 pytań do każdego
 • 2-3 dialogi trwające ok. 3 minut
  – 5 pytań do każdego
 • Sprawdzane umiejętności
  – Zrozumienie tematu, przesłania tekstu, głównych treści
  – Zrozumienie charakteru wypowiedzi, opinii mówiącego
  – Umiejętność łączenia faktów i informacji

2. Reading Section – TOEFL® iBT koncentruje się na zrozumieniu tekstów pisanych w kontekście akademickim

 • 3-5 tekstów
 • Długość tekstu: około 700 słów
 • 2-14 pytań do każdego tekstu
 • 3 rodzaje tekstów
  – Exposition (opis tematu)
  – Argumentation (przedstawienie opinii i argumentów popierających)
  – Historical biographical/event narrative (opis wydarzenia lub czyjegoś życia opisany przez inną osobę)
 • 3 rodzaje pytań
  – Pytania wyboru 1 z 4
  – Uzupełnianie tekstów zdaniem najbardziej pasującym do kontektstu
  – Pytania wyboru wielokrotnego, więcej niż 4 możliwości, więcej niż jedna poprawna odpowiedź

 3. Speaking Section – TOEFL® iBT sprawdza umiejętności wypowiadania się w środowisku akademickim
Kandydaci zdają część Speaking odpowiadając na zadania i pytania egzaminacyjne do mikrofonu zamontowanego przy słuchawkach. Ich wypowiedzi są rejestrowane przez komputer i wysyłane do OSN (Online Scoring Network) do sprawdzenia. OSN to sieć profesjonalnych egzaminatorów, którzy oceniają wypowiedzi kandydatów. Moduł Speaking ocenia od 3 do 6 egzaminatorów, co gwarantuje obiektywizm oceny.

 • 2 zadania niezależne
  – Wypowiedź argumentująca opinię zdającego
  – Wypowiedź argumentująca wybór jednej z opcji
 • 4 zadania zintegrowane (wymagające użycia więcej niż jednej umiejętności)
  – 
  Przeczytaj + wysłuchaj -> wypowiedz się
     – 2 zadania
  – Wysłuchaj i wypowiedz się
     – 2 zadania

4. Writing Section – TOEFL® iBT sprawdza umiejętności pisania w kontekście akademickim

 • 1 zadanie zintegrowane
  – 
  Przeczytaj + wysłuchaj ->napisz
 • 1 zadanie niezależne
  – Wypowiedź pisemna na zadany temat, wyrażenie zdania i jego poparcie i argumentowanie (za i przeciw, opinia A lub B)
 • Sprawdzian umiejętności pisania kontekście akademickim
 • 1 zadanie zintegrowane
  – Przeczytaj + wysłuchaj ->napisz
 • 1 zadanie niezależne
  – Wypowiedź pisemna na zadany temat, wyrażenie zdania i jego poparcie i argumentowanie (za i przeciw, opinia A lub B)

Poziom trudności egzaminu

Egzamin TOEFL ma za zadanie sprawdzić stopień biegłości językowej w posługiwaniu się językiem angielskim w kontekście studiów, kariery akademickiej. Dlatego też, osoby, które niedawno rozpoczęły naukę języka angielskiego mogą odebrać ten egzamin jako trudny i złożony. Rekomendowany poziom przystąpienia do egzaminu to B1 według poziomów CEF i wyżej. Oczywiście, punktacja otrzymana z egzaminu będzie dokładniejszym wyznacznikiem poziomu zaawansowania.

Przygotowanie do egzaminu

TOEFL® sprawdza stopień biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim na uczelni, gdzie angielskiego używa się na zajęciach, wykładach i poza nimi. Dlatego też, przygotowanie do tego egzaminu wymaga zapoznania się ze słownictwem akademickim ale także z konstrukcją tekstów akademickich i ich stopniem trudności. Regularne czytanie podobnych tekstów, zapamiętywanie i utrwalanie słownictwa, które się tam przewija to podstawa dobrego przygotowania do egzaminu.

Kolejny krok to dobry kurs językowy, na którym lektor zwróci uwagę na specyfikę egzaminu i pod jego kątem przygotuje program zajęć.

Dodatkowo, ze względu na zmiany w strukturze egzaminu, dobrym pomysłem może się okazać zakup podręczników przygotowujących do egzaminu. Są one dostępne w ośrodkach egzaminacyjnych ETS, w biurze ETS i wiodących księgarniach w Polsce.

Nieocenioną pomocą w przygotowaniu do egzaminu TOEFL jest próbny egzamin TOEFL, który można rozwiązać na komputerze, symulując warunki prawdziwego egzaminu. Ten egzamin próbny nazywa się TPO – TOEFL Practice Online

TPO – TOEFL Practice Online

TPO-TOEFL Practice Online to oficjalny test przygotowujący do egzaminu TOEFL iBT, stworzony i administrowany przez ETS, dostępny online.

TPO zawiera autentyczne pytania egzaminacyjne, jest pełną symulacją całego egzaminu iBT, zawiera wszystkie jego części, Reading, Listening, Speaking oraz Writing.

TPO oferuje natychmiastowe sprawdzenie WSZYSTKICH części egzaminu i wyniki na skali punktowej tak jak w oryginalnym egzaminie, 0-30 pkt. za każdą sekcję

Ocena jest uzupełniona przez feedback analysis, opisową ocenę umiejętności ze wskazaniem umiejętności wymagających poprawy i umiejętności na odpowiednim poziomie

Funkcja ‘Review’ pozwala na dokładne zapoznanie się z pytaniami i odpowiedziami, pozwala na dokładną analizę pytań i udzielonych odpowiedzi. Samo rozwiązanie testu to tylko początek pracy, test umożliwia dokładne poznanie całego egzaminu.

Użytkownik może dokładnie przejrzeć pytania i swoje odpowiedzi, sprawdzić gdzie popełnił błąd, zaznaczyć pytania, w których zgadywał odpowiedzi jako ‘guessed’ i zobaczyć jaki procent jego odpowiedzi stanowiły odpowiedzi ‘zgadywane’ – cenna wskazówka przy przygotowaniu do egzaminu.

TPO jest dostępny z każdego miejsca na świecie i o każdej porze pod warunkiem dostępu do Internetu

TPO można rozwiązywać w trybie ‘czasowym’ – symulując dokładnie czas trwania egzaminu oraz w trybie bez pomiaru czasu – na rozwiązanie zadań można przeznaczyć dowolną ilość czasu. Rozwiązywanie testu można w dowolnym czasie przerwać i powrócić do tego samego miejsca za jakiś czas, zarówno w trybie ‘czasowym’ i bez pomiaru czasu.

Uznawalność

Egzamin TOEFL cieszy się ogromną popularnością w Europie Zachodniej, Wielkiej Brytanii, w USA czy Kanadzie, jest dostępny w 110 krajach na całym świecie, ciągle powstają nowe ośrodki egzaminacyjne, w Polsce, TOEFL jest dostępny w większych miastach w Polsce.

W Polsce, egzamin TOEFL uznają uczelnie wyższe jako zaliczenie egzaminu na koniec lektoratu lub podczas rekrutacji na studia, które wymagają znajomości języka angielskiego lub gdy zajęcia odbywają się w języku angielskim. Wśród tych uczelni znajdują się między innymi:

 • Uniwersytet Warszawski
 • Politechnika Warszawska
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Politechnika Poznańska
 • Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie
 • UMCS w Lublinie
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
 • Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w W-wie
 • Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Bialej
 • Wyższa Szkoła Dziennikarska im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowości i Zarządzania w Poznaniu
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
 • Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu