FCE – First Certificate in English

Składa się z pięciu części.

Paper 1 – Reading

Czytanie (1 godzina) składa się z trzech części i 30 pytań:

 • Część 1 – test wielokrotnego wyboru;
 • Część 2 – uzupełnianie brakujących wyrazów;
 • Część 3 – dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu.

Za każdą poprawną odpowiedź w Częściach 1 i 2 otrzymuje się dwa punkty, a w Części 3 jeden punkt. 

Paper 2 – Writing

Pisanie (1 godzina 20 minut) składa się z dwóch części.

 • Część 1 – zadanie obowiązkowe (120-150 słów);
 • Część 2 – kandydat musi napisać tekst (120-180 słów) w formie artykułu, listu, sprawozdania, eseju, recenzji lub opowiadania na jeden z pięciu tematów. Jeden z tematów w drugiej części dotyczy książki z listy nieobowiązkowych lektur.

Paper 3 – Use of English

Zastosowanie struktur językowych (45 minut) składa się z czterach części i 42 pytań:

 • Część 1 – test wielokrotnego wyboru;
 • Część 2 – uzupełnianie brakujących wyrazów spośród podanych możliwości;
 • Część 3 – tworzenie wyrazów pochodnych;
 • Część 4 – przekształcanie wyrazów.

Za każdą poprawną odpowiedź. W Częściach 1, 2 i 3 otrzymuje się jeden punkt, a w Części 4 maksymalnie dwa punkty. 

Paper 4 – Listening

Rozumienie ze słuchu (około 40 minut) składa się z czterech części i 30 pytań:

 • Część 1 – test wielokrotnego wyboru;
 • Część 2 – uzupełnianie zdań;
 • Część 3 – dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu;
 • Część 4 – test wielokrotnego wyboru.

Każdy tekst jest odtwarzany dwukrotnie. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się jeden punkt. W nagraniach pojawiają są różne rodzaje akcentów.

Paper 5 – Speaking

Egzamin ustny (14 minut) składa się z czterech części:

 • Część 1 – przedstawienie się i rozmowa kandydatów z egzaminatorem o domu, rodzinie, szkole, pracy, planach na przyszłość, itp.;
 • Część 2 – dłuższe indywidualne wypowiedzi, omówienie zestawu zdjęć;
 • Część 3 – rozmowa kandydatów między sobą;
 • Część 4 – dyskusja z egzaminatorem na zadany temat.

W tej części egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów. 

Ustna część egzaminu FCE jest oceniana w Polsce przez doświadczonych, starannie przeszkolonych egzaminatorów.

Jaka jest skala ocen?

Oceny pozytywne – A, B, C

Oceny negatywne – D, E

Jak wygląda skala procentowa ocen?

A – 80 % i powyżej

B – 75% – 79 %

C – 60% – 74%

D – 55 % – 59%

E – 54 % i poniżej