CPE – Certificate of Proficiency in English

Składa się z pięciu części.

Paper 1 – Reading

Czytanie (1 godzina, 30 minut; 40 punktów) składa się z czterech zadań, takich jak test wielokrotnego wyboru czy uzupełnianie brakujących wyrazów w tekście. 

Paper 2 – Writing

W części Pisanie (2 godziny; 40 punktów) kandydat musi napisać dwa wypracowania, każde na 300-350 słów. Pierwsze zadanie jest obowiązkowe (polega na napisaniu artykułu, wypracowania, listu lub oferty). W drugim zadaniu są cztery tematy do wyboru. Jeden z nich oparty jest na lekturze jednej z trzech książek z listy nieobowiązkowych lektur. 

Paper 3 – Use of English

Zastosowanie struktur językowych (1 godzina, 30 minut; 40 punktów) składa się z pięciu części. Zadania do wykonania w tej części to: uzupełnianie brakujących wyrazów, tworzenie wyrazów pochodnych, uzupełnianie brakującego wyrazu wspólnego dla kilku zdań, przekształcanie zdań, pytania sprawdzające rozumienie tekstu oraz pisanie streszczeń.

Paper 4 – Listening

Rozumienie ze słuchu (około 40 minut; 40 punktów) składa się z czterech części. Każdy tekst jest odtwarzany dwukrotnie. Zadania do wykonania w tej części to: dopasowywanie fragmentów wypowiedzi do mówiącego, test wielokrotnego wyboru i uzupełnianie zdań.

Paper 5 – Speaking

W części ustnej (około 19 minut; 40 punktów) standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów. Ten fragment egzaminu składa się z trzech części. Pierwsza to towarzyska rozmowa każdego z kandydatów z egzaminatorem na tematy ogólne. W drugiej części kandydaci rozmawiają ze sobą na temat przedstawionych im zdjęć, a w trzeciej każdy z kandydatyów otrzymuje temat do przedyskutowania z drugim kandydatem. 

Ustna część egzaminu CPE jest oceniana w Polsce przez doświadczonych, starannie przeszkolonych egzaminatorów.

Jaka jest skala ocen?

Oceny pozytywne – A, B, C

Oceny negatywne – D, E

Jak wygląda skala procentowa ocen?

A – 80 % i powyżej

B – 75% – 79 %

C – 60% – 74%

D – 55 % – 59%

E – 54 % i poniżej