CAE – Certificate in Advanced English

Składa się z pięciu części

Paper 1 – Reading

Czytanie (1 godzina 15 minut) składa się z czterech zadań i 34 pytań:

 • Część 1 – trzy teksty na jeden temat i dwa pytania z odpowiedziami wielokrotnego wyboru do każdego tekstu;
 • Część 2 – tekst z lukami do uzupełnienia;
 • Część 3 – test wielokrotnego wyboru;
 • Część 4 – dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu.

Za każdą poprawną odpowiedź w Częściach 1, 2 i 3 otrzymuje się dwa punkty, a w Części 4 jeden punkt.

Paper 2 – Writing

Pisanie (1 godzina 30 minut) składa się z dwóch części:

 • Cześć 1 – zadanie obowiązkowe (180-220 słów) typu artykuł prasowy, sprawozdanie, oferta lub list;
 • Część 2 – kandydat musi napisać tekst (220-260 słów) na jeden z pięciu tematów. Zadania w tej części to: artykuły, listy (w tym listy referencyjne i aplikacje), sprawozdania, projekty, recenzje, teksty informacyjne, zgłoszenia do konkursu, fragmenty dłuższych tekstów czy eseje. Jeden z tematów w drugiej części dotyczy książki z listy nieobowiązkowych lektur.

Paper 3 – Use of English

Zastosowanie struktur językowych (1 godzina) składa się z pięciu części i 50 pytań:

 • Część 1 – test wielokrotnego wyboru;
 • Część 2 – uzupełnianie brakujących wyrazów;
 • Część 3 – tworzenie wyrazów pochodnych;
 • Część 4 – uzupełnianie brakujących wyrazów w zdaniu;
 • Część 5 – przekształcanie wyrazów.

W Częściach 1, 2 i 3 otrzymuje się jeden punkt, w Części 4 dwa punkty, a w Części 5 maksymalnie dwa punkty.

Paper 4 – Listening

Rozumienie ze słuchu (około 40 minut) składa się z czterech części i 30 pytań:

 • Część 1 – krótkie fragmenty tekstów;
 • Część 2 – uzupełnianie zdań;
 • Część 3 – test wielokrotnego wyboru;
 • Cześć 4 – dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu.

W drugiej części tekst odtwarzany jest tylko jeden raz. Teksty 1, 3 i 4 odtwarzane są dwukrotnie. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się jeden punkt. W nagraniach pojawiają się różne rodzaje akcentów.

Paper 5 – Speaking

Egzamin ustny (15 minut) składa się z czterech części:

 • Część 1 – przedstawienie się i rozmowa kandydatów z egzaminatorem o domu, rodzinie, szkole, pracy, planach na przyszłość, itp.;
 • Część 2 – dłuższe indywidualne wypowiedzi, omówienie zestawu zdjęć;
 • Część 3 – rozmowa kandydatów między sobą;
 • Część 4 – dyskusja z egzaminatorem na zadany temat.

W tej części egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów.

Ustna część egzaminu CAE jest oceniana w Polsce przez doświadczonych, starannie przeszkolonych egzaminatorów.

Jaka jest skala ocen?

Oceny pozytywne – A, B, C

Oceny negatywne – D, E

Jak wygląda skala procentowa ocen?

A – 80 % i powyżej

B – 75% – 79 %

C – 60% – 74%

D – 55 % – 59%

E – 54 % i poniżej